Uchwała Nr XV/98/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm. /, opracowanych przez przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

 

      § 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Ostróda przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2008, ostatnia aktualizacja: 04.01.2008, odsłon: 1 007


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100331
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości