Uchwała Nr XV/109/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda wraz z udzieleniem odpowiedzi na skargę.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Pana Mieczysława Woźnego na uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do wykonania czynności, o których mowa w § 1, upoważniając go do reprezentowania Rady Gminy Ostróda w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem przedmiotowej skargi, w tym udzielenia stosownego pełnomocnictwa procesowego.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XV/109/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
 
Ostróda, dnia 30 grudnia 2015 r.
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
 
 
Skarżący: Mieczysław Woźny
Reszki 37
14-100 Ostróda
 
Organ: Rada Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda
 
Odpowiedź na skargę
 
na uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
           
Działając na podstawie art. 54 § 2 w zw. z art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.), w imieniu Rady Gminy Ostróda, przekazuję - wraz z niniejszą odpowiedzią i aktami sprawy - skargę z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu do organu: 23.12.2015 r.) Pana Mieczysława Woźnego na uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, wnosząc o:
  • odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej.
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr XI/81/2015 z dnia 23 października 2015 r. Rada Gminy Ostróda rozpatrzyła skargę Pana Mieczysława Woźnego na działalność Wójta Gminy Ostróda, uznając ją za bezzasadną.
Pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu do Urzędu: 05.11.2015 r.) Pan Mieczysław Woźny wezwał Radę Gminy Ostróda do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej uchwale.
W odpowiedzi na powyższe, uchwałą Nr XIII/92/2015 z dnia 23 listopada 2015 r., Rada Gminy Ostróda odmówiła uwzględnienia w/w wezwania, wskazując iż uchwała w przedmiocie wniesionej na podstawie art. 227 Kpa skargi powszechnej jest w istocie zawiadomieniem o sposobie jej załatwienia. Nie stanowi ona rozstrzygnięcia sprawy z zakresu administracji publicznej w rozumieniu 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i z tych też przyczyn wezwanie do usunięcia naruszenia prawa należy uznać za bezpodstawne. Rada nie podzieliła również podnoszonych w wezwaniu zarzutów.
W dniu 23 grudnia 2015 r. Pan Mieczysław Woźny złożył, za pośrednictwem Rady Gminy Ostróda, skargę na uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości i zasądzenie kosztów postępowania. Skarżący zarzucił organowi oparcie rozstrzygnięcia na stanie faktycznym niezgodnym z prawdą.
W ocenie Rady Gminy Ostróda, wniesiona skarga powinna zostać odrzucona.
Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest uchwała Rady Gminy Ostróda, która stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Ostróda w trybie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zaskarżona uchwała dotyczy zatem, tzw. skargi powszechnej inicjującej samodzielne, jednoinstancyjne postępowanie skargowe uregulowane przepisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). Zgodnie z art. 238 § 1 K.p.a zakończenie w/w postępowania następuje w drodze zawiadomienia, które nie rozstrzyga żadnej sprawy administracyjnej, a stanowi jedynie czynność materialno – techniczną. Tego rodzaju działania nie podlegają kontroli sądowoadministracyjnej, gdyż nie mieszczą się w katalogu aktów i czynności określonych w art. 3 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zasadą jest, że w sprawach dotyczących tzw. skarg powszechnych nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Działania podejmowane przez organ w trybie postępowania w sprawie skarg i wniosków, normowane przepisami działu VIII k.p.a., nie posiadają formy aktu lub czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2009 r., Sygn. akt II OSK 241/09, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27.11.2014 r., Sygn. akt II SA/Ol 1164/14, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16.10.2015 r. Sygn. akt SA/Sz 1080/15, dostępne w CBOSA, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Podkreślenia wymaga również, iż uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego podjęte w wyniku skargi wniesionej na podstawie art. 227 kpa, nie są uchwałami z zakresu administracji publicznej, co wyklucza ich zaskarżenie do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 21 grudnia 2010 r., II OSK 2389/10, z dnia 2 października 2014 r., sygn. I OSK 2295/14, z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt I OSK 803/09 dostępne w CBOSA, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
 
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. procedowana w trybie postępowania skargowego i stanowiąca zawiadomienie o sposobie załatwienia wniesionej skargi, nie może być kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W związku z tym, skarga z dnia 22 grudnia 2015 r. na przedmiotową uchwałę, została wniesiona w sprawie nie objętej kognicją sądu administracyjnego, co powoduje, że wniosek o jej odrzucenie jest konieczny i uzasadniony.
 
Załączniki:
  1. skarga z dnia 22 grudnia 2015 r. wraz z załącznikami (11 sztuk);
  2. odpis odpowiedzi na skargę;
  3. uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda;
  4. akta sprawy.

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2016, ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, odsłon: 1 078


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957757
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości