Uchwała Nr XV/107/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomnikach przyrody
 
     Na podstawie art. 7 ust 1, art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1651) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomnikach przyrody, trzech drzewach gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), ujętych w rejestrze pomników przyrody województwa warmińsko - mazurskiego pod numerem 508, uznanych za pomniki przyrody na podstawie zarządzenia nr 21 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 8 marca 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 4 poz. 88), rosnących na terenie gminy Ostróda, w miejscowości Szyldak, na działce nr 3413 w obrębie Szyldak.
 
     § 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 dotyczy:
 
  1) usunięcia uschniętych konarów bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,
 
  2) oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu uschniętych konarów.
 
     § 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomnikach przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 29 lutego 2016 r. przy spełnieniu następujących warunków:
 
  1) prace prowadzone w koronie drzew powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,
 
  2) przy usuwaniu uschniętych konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew,
 
  3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody,
 
  4) po wykonaniu zabiegów Wójt Gminy Ostróda celem kontroli zgodności wykonywanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale, przeprowadzi oględziny poddanych zabiegom drzew.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.01.2016, ostatnia aktualizacja: 06.01.2016, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931819
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości