Uchwała Nr XV/104/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminę Ostróda kolejnej umowy dzierżawy na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r. z dotychczasowym Dzierżawcą - Stowarzyszeniem Działkowców „Aster” w Ostródzie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość: działka 261/2 o pow. 3,9518 ha położona w obrębie Kajkowo stanowiąca własność Gminy Ostróda, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/157/99 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 1999r. pod: 1ZD - tereny ogródków działkowych.
     2. Wydzierżawienie nieruchomości określonej w ust. 1 nastąpi zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. pod ogródki działkowe.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.01.2016, ostatnia aktualizacja: 06.01.2016, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526845
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości