Uchwała Nr XV/102/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
 
     Na podstawie § 137 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013r. , poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
 
Załącznik do Uchwały
Nr XV/102/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
 
 
Lp.
 
Tematyka
 
Termin
 
Sprawozdawcy
i uczestnicy
 
 
1.
 
Sprawozdanie z działalności komisji
za 2015 r.
 
 
 
 styczeń
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
2.
 
Wyrywkowa kontrola prac remontowo budowlanych zlecanych do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2014 -2016
 
 
 luty
 
Referat IRL
Referat GK
 
3.
 
Kontrola kosztów poniesionych na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy
 
 
 marzec
 
 Referat OSO
 
4.
 
Kontrola zimowego utrzymania dróg
 
 
 kwiecień
 
 Referat IRL
 
5.
 
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. i wystąpienie
z wnioskiem w sprawie absolutorium
 
 
 
 maj
 
 
Skarbnik Gminy
 
6.
 
Kontrola zawartych umów z firmami zewnętrznymi w roku 2014-2016
 
 
czerwiec
 
Referat IRL,
Referat GK
 
7.
 
Kontrola szkół pod kątem przygotowania do roku szkolnego
 
 
lipiec
 
Referat OKS
 
8.
 
 
1.Wyrywkowa kontrola wybranych placówek oświatowych
2.Kontrole umów dzierżawy gruntów i umów najmu lokali komunalnych z lat 2015-2016
 
 
 wrzesień
 
Referat OKS
 
9.
 
Kontrola umów zleceń oraz umów o dzieło
z lat 2015-2016
 
 
 październik
 
Pracownik KADR
 
10.
 
Kontrola wydatkowania środków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 
 
 listopad
 
Pełnomocnik Wójta d/s RPU
 
11.
 
 
Kontrola projektów realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
           
 
 grudzień
 
Referat OKS
 
12.
 
Kontrole zlecone przez Radę
 
 grudzień
 
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.01.2016, ostatnia aktualizacja: 06.01.2016, odsłon: 947


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526778
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości