Uchwała Nr XV/100/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     §1. Udziela się pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ,,Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie’’.
 
     § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2016 w wysokości 215.860 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych brutto).
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Województwem Warmińsko-Mazurskim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.01.2016, ostatnia aktualizacja: 06.01.2016, odsłon: 1 004


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526930
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości