Uchwała Nr XLVIII/291/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 stycznia 2014 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 3,56 ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
      Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Wyraża się zgodę na objęcie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tyrowo, gm. Ostróda, o łącznej powierzchni 3,56 ha, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
      § 2. Wnioskowane do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo zatwierdzonym uchwałą
Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 1838).
 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
Załącznik do uchwały nr 1
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 3,56 ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
Wykaz nieruchomości wnioskowanych do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 
L.p.
Nr działki
Powierzchnia
[ha]
Obręb
KW
Przeznaczenie zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego *)
Właściciel
  1.  
104
1,74
Tyrowo
38629
3KD(Z)
4P
W
11ZN
10ZN
9ZN
Skarb Państwa- ANR
  1.  
105
1,82
Tyrowo
EL1O/00003281/7
3KD(Z)
4P
9ZN
Skarb Państwa- ANR
RAZEM
 
3,56 ha
 
 
 
 
 
 
*)
P
- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
KD
- tereny dróg publicznych
ZN
- tereny zieleni naturalnej
W
- tereny wód
 
Data przekazania do publikacji: 24.01.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.01.2014, ostatnia aktualizacja: 26.01.2014, odsłon: 1 004


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622581
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości