Uchwała Nr XLVIII/290/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 stycznia 2014r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
 
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) – Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę Państwa Krystyny i Mariusza S. na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżących oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Załącznik do Uchwała
Nr XLVIII/290/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 stycznia 2014r.
 
Uzasadnienie
 
     W dniu 18 grudnia 2013r. Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przekazał, złożoną w formie elektronicznej, skargę Państwa Krystyny i Mariusza S. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, wskazując, że zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013r. poz. 267) organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Rada Gminy Ostróda. W skardze wyrażono negatywną opinię na temat prowadzenia postępowań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie przy udzielaniu świadczeń, w tym w zakresie ustalenia prawa Pana Mariusza S. do świadczeń rodzinnych.
     Rada Gminy Ostróda, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, stosownie do § 136 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. stwierdza, że zarzuty skargi nie zasługują na uwzględnienie. Zarówno Dyrektor, jak i pozostali pracownicy Ośrodka, przy udzielaniu świadczeń stosują procedury określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz Kodeksem postępowania administracyjnego. Załatwianie spraw odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 Kpa), nakazującą podjęcie przez organ wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie. Po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania administracyjnego i spełnieniu ustawowych przesłanek kwalifikujących do przyznania świadczenia, wydawana jest decyzja pozytywna, co nastąpiło również w sytuacji Skarżących.
     Wobec powyższych okoliczności, wniesioną skargę należało uznać za bezzasadną.
 
Data przekazania do publikacji: 27.01.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.01.2014, ostatnia aktualizacja: 27.01.2014, odsłon: 902


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16071036
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości