Uchwała Nr XLVIII/288/ 2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 stycznia 2014 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 mara 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:
 
      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
 
      § 2. 1. Teren opracowania obejmuje część obrębu Kajkowo.
 
      2. Granice opracowania planu przedstawia załącznik Nr 1 w skali 1:1000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 24.01.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.01.2014, ostatnia aktualizacja: 27.01.2014, odsłon: 868


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622539
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości