Uchwała  Nr XLVIII/285/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 stycznia 2014 r.
 
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
      § 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Załącznik Nr 1
                                                                                                   do uchwały Nr XLVIII/285/2014
                                                                                                   Rady Gminy Ostróda
                                                                                                   z dnia 23 stycznia 2014 r.
 
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„ POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014 – 2020
 
Podstawa prawna programu
Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym, w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Ostróda w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ( M.P.z 2013r., poz. 1024).
Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców gminy Ostróda.
Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W 2013 roku objęto wsparciem w formie dożywiania  1 053 osoby.  W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 5 uczniów.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego objęcie dzieci i młodzieży posiłkiem pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych i na pewno wpłynie na ich stan zdrowia.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
Podmioty realizujące program
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Ostróda oraz stowarzyszenia zajmujące się dożywianiem.
Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, który z każdą placówką, w której  dożywiane są dzieci zobowiązany jest zawrzeć umowę lub porozumienie na realizację  zadania.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się wsparcia:
  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma  być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  
Finansowanie programu
Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020r.
Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013r., poz.1024).
 
Data przekazania do publikacji: 24.01.2014r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.01.2014, ostatnia aktualizacja: 26.01.2014, odsłon: 1 215


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526837
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości