Uchwała Nr XLVII/280/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2013r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 
     Na podstawie art. 7 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Rada Gminy Ostróda wyraża zgodę na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Miejskiej Ostróda:
 
       1/ realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
 
       2/ realizacji zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda, upoważniając go do ustalenia treści porozumień określonych w § 1, w tym udziału Gminy Ostróda w kosztach realizacji powierzonych zadań oraz do podpisania wszelkich zmian, których konieczność wprowadzenia powstanie w trakcie obowiązywania zawartych porozumień.
  
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.12.2013r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.12.2013, ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, odsłon: 796


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722123
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości