Uchwała Nr XLVII/230/2010

Rady Gminy Ostróda

z dnia 3 lutego 2010r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 

      Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U .z 2001 r Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami / oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240/, Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. Postanawia się udzielić w 2010 roku Województwu Warmińsko - Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 1648,32 złotych, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych w zakresie m.in. utrzymania powierzchni serwerowych dla urzędowych Biuletynów Informacji Publicznej w tym BIP Gminy Ostróda.

 

      § 2. Środki finansowe na pomoc, o jakiej mowa w § 1 będą pochodziły z budżetu Gminy Ostróda.

 

      § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ostróda, który zawrze w tym względzie stosowną umowę.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.02.2010, ostatnia aktualizacja: 10.02.2010, odsłon: 826


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834448
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości