Uchwała Nr XLVI/395/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 11.04.2022
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.04.2022, ostatnia aktualizacja: 11.04.2022, odsłon: 222


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070806
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości