Uchwała Nr XLVI/277/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 2013r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostróda.
 
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz.145 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. 1.Opiniuje się pozytywnie, z zastrzeżeniem ust. 2, projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostróda, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/592/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 roku.
 
      2.Wskazuje się, że w opiniowanym projekcie uchwały, na mapach wyznaczających granice obszaru aglomeracji, nie przedstawiono całościowego obszaru sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostróda w zakresie dotyczącym
 
   1/ miejscowości Kajkowo, Szafranki, Wałdowo arkusz Nr 3,
 
   2/ części miejscowości Zwierzewo arkusz Nr 4.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 16.12.2013r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2013, ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, odsłon: 841


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722408
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości