Uchwała Nr XLVI/273/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 2013 r.
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Ustala się w 2014 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
   1)w wysokości 0,67zł do 1 m3 dostarczanej wody,
 
   2)w wysokości 1,97zł do 1 m3 odebranych ścieków.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 16.12.2013r.
Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2013, ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, odsłon: 809


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722092
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości