Uchwała Nr XLVI/271/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 2013r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 
     Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
      § 1. Ustala się, w załączniku Nr 1 do uchwały:
 
  1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
 
  2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.
 
      § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 , określony w załączniku Nr 2 do uchwały.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XLVI/271/2013
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 13.12.2013 r.
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 
 
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Kwota
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
710
71004
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m.
Durąg, Międzylesie,
Zwierzewo, Ornowo i Morliny.
34.475,00
30.06.2014
2
710
71004
Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
28.000,00
30.06.2014
 
 
 
Razem
62.475,00
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/271/2013.
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13.12.2013 r.
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wydatków
Ogółem
z tego wydatki majątkowe
1
2
4
5
6
710
 
Działalność usługowa
62.475,00
-
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
62.475,00
-
 
 
Razem
62.475,00
-
 
Data przekazania do publikacji: 18.12.2013r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.12.2013, ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722421
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości