Uchwała Nr XLV/390/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2022 r.
 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XX/163/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Ostróda na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę z dnia 09 marca 2022 r. na uchwałę Nr XX/163/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Ostróda na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do udzielenia odpowiedzi na skargę.
    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.04.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.04.2022, ostatnia aktualizacja: 01.04.2022, odsłon: 111


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834292
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości