Uchwała Nr XLV/387/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej  w Ostródzie
 
     Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 554) oraz art. 227, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę z dnia 24 lutego 2022 r. na działalność  Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XLV/387/2022
Rady Gmin Ostróda
z dnia 31 marca 2022 r.
 
 
W dniu 24 lutego 2022r. została złożona przez Panią XXXX* skarga na karygodne i bezprawne postępowanie Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie wobec niej jako odbiorcy wody.
 
Skarżąca wskazała, że łączy ją z Zakładem Obsługi Komunalnej w Ostródzie umowa o zaopatrzenie w wodę, a pomimo tego zarzuca się jej bezumowne korzystanie z wody i zawiadamia o planowanym odłączeniu od sieci, Zakład Obsługi Komunalnej dopuszcza się wobec skarżącej bezprawnych i złośliwych działań polegających na: uporczywym nie dostarczaniu faktur za wodę na podany adres korespondencyjny, zarzucaniu  istniejącego rzekomo zadłużenia, bezprawnym odłączeniu w dniu 26.11.2021r. wody,  podejmowaniu wobec skarżącej działań mających charakter złośliwego nękania i zastraszania.
           
Rada Gminy po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu sie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosownie do paragrafu 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Z przedstawionych dokumentów i stanu faktycznego wynika, że pomiędzy skarżącą a Zakładem Obsługi Komunalnej w Ostródzie nie została zawarta umowa pisemna o zaopatrzenie w wodę.
 
Umowy takiej nie ma w dokumentacji klienta, prowadzonej przez ZOK w Ostródzie, a sama skarżąca również nie przedstawiła umowy, na którą powołuje się w skardze.
 
Odłączenie wody, które miało miejsce 26 listopada 2021r., a którego przesłanką były brak umowy pisemnej o zaopatrzenie w wodę i istniejące zadłużenie zostało dokonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po wyczerpaniu obowiązującej procedury tj. po zawiadomieniu Wójta Gminy Ostróda i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
 
Pismo informujące o wstrzymaniu dostawy wody zostało skierowane do skarżącej na adres przez nią wskazany i zostało odebrane przez jej pełnomocnika. 
 
Działania podejmowane przez uprawniony podmiot, w tym wypadku Zakład Obsługi Komunalnej, takie jak wstrzymanie dostawy wody, dokonane  w ramach obowiązujących przepisów i zgodnie z procedurami, nie noszą znamion bezprawności czy złośliwości niezależnie od odczuć osoby w stosunku, do której są podejmowane. 
 
Jak wynika z informacji uzyskanych w toku rozpatrywania skargi, faktury za wykonane usługi Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie przesyła klientom listem zwykłym, dlatego nie posiada potwierdzeń ich nadania, gdyż nie są to przesyłki podlegające rejestracji lub przesyła faktury drogą elektroniczną, po wyrażeniu przez klienta pisemnej zgody na taką formę doręczenia, jednak skarżąca takiej zgody nie wyraziła.
 
Na żądanie skarżącej, która twierdzi, że nie otrzymywała faktur zostały one przesłane jej drogą elektroniczną, na potwierdzenie czego ZOK w Ostródzie przedstawił stosowne dokumenty.
 
Podnoszona przez skarżącą sprawa legalizacji wodomierzy, jest w toku i dopiero po dokonaniu przez ZOK w Ostródzie kontroli stanu wodomierzy możliwe będzie zajęcie stanowiska.
 
W skardze ponadto zawarte zostały informacje o posiadaniu kilkuset stronicowej dokumentacji w sprawie, jej zabezpieczeniu dla potrzeb postępowania sądowego, ocena funkcjonowania ZOK w Ostródzie oraz zapowiedź  poinformowania odpowiednich organów o bezprawnym w stosunku do skarżącej postępowaniu Zakładu, co jako treść mająca cechy informacji a nie skargi, nie podlega procedowaniu przez Radę Gminy.   
 
W tym stanie rzeczy złożona skarga jako bezzasadna nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 par. 1 Kpa w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacja w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych.
 

 

Data przekazania do publikacji: 01.04.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.04.2022, ostatnia aktualizacja: 01.04.2022, odsłon: 119


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834504
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości