Uchwała Nr XLV/371/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 sierpnia 2018r.
 
w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Ostróda na lata 2018 - 2024
 
    Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2017 poz.1769 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2024, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 - 2024.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 31.08.2018
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.08.2018, ostatnia aktualizacja: 31.08.2018, odsłon: 624


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097425
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości