Uchwała Nr XLIX/405/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 maja 2022 r.
 
w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się stawkę opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych w punkcie gromadzenia w Lubajnach w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za 1 kg dla dostawców z terenu Gminy Ostróda.
 
2. Ustala się stawkę opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych w punkcie gromadzenia w Lubajnach w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) za 1 kg dla dostawców spoza terenu Gminy Ostróda, którzy podpisali porozumienie z administratorem punktu.
 
3. Do opłat dolicza się podatek Vat według obowiązującej stawki.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

 

Data przekazania do publikacji: 03.06.2022
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.06.2022, ostatnia aktualizacja: 03.06.2022, odsłon: 195


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315681
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości