Uchwała Nr XLIX/404/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 maja 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
 Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, uchwala, co następuje:
 
 § 1. Uznaje się skargę z dnia 19 kwietnia 2022 r. na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XLIX/404/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 maja 2022 r.
 
 
W dniu 19 kwietnia 2022r. została złożona przez Panią XXXX* skarga na bezprawne postępowanie Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w zakresie dokonywania rozliczeń z klientami w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.
 
Skarżąca wskazała, że ZOK w Ostródzie dokonuje rozliczeń zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów z wodomierzy, które nie posiadają cech legalizacji, jak również, że przeprowadzona w dniu 10 marca 2021r. przez Okręgowy Urząd Miar kontrola stwierdziła, że około 75% urządzeń pomiarowych należących do ZOK nie posiada aktualnych cech legalizacji. Zażądała zwrotu wszystkim klientom, naliczonych w sposób niezgodny z przepisami opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.
 
Skarżąca zarzuciła także, że do dnia wniesienia skargi ZOK nie dokonał zwrotu nadpłaconych przez nią kwot, a także nie odniósł się do otrzymanego wezwania do zapłaty.
           
Rada Gminy po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosownie do paragrafu 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Z przedstawionych dokumentów i stanu faktycznego wynika, że nieprawidłowości wskazane w wystąpieniu pokontrolnym Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 14 marca 2022r. zostały przez ZOK w Ostródzie usunięte, a skarżąca otrzymała fakturę za zużycie wody w okresie od 26 listopada 2021r. do 4 marca 2022r. naliczone metodą ryczałtową.
 
Ewentualny zwrot klientom opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki leży w gestii ZOK w Ostródzie i może nastąpić wówczas, gdy z takim żądaniem wystąpi zainteresowany klient. Rada Gminy nie ma kompetencji do nakazania dokonywania zwrotów opłat, gdyż tego typu sprawy są sprawami cywilnymi rozpatrywanymi przez sądy.
 
Odpowiedź na pismo złożone w dniu 29 marca 2022r., w którym skarżąca zażądała zwrotu nadpłaconych kwot z tytułu zużycia wody została udzielona w piśmie z dnia 8 kwietnia 2022r., które skarżąca odebrała w dniu 21 kwietnia 2022r..
 
W tym stanie rzeczy złożona skarga jako bezzasadna nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 par. 1 Kpa w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacja w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych

 

Data przekazania do publikacji: 01.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.06.2022, ostatnia aktualizacja: 01.06.2022, odsłon: 110


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14833987
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości