Uchwała Nr XLIX/300/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2014 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 
     Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2001 r. Nr 62, poz. 1019), art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne udostępnienie na okres 25 lat, z przedłużeniem na czas nieokreślony na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym;
 
  1) 320 Obręb Lubajny, położona w Lubajnach, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW EL10/00021791/7;
 
  2) 613 Obręb Samborowo, położona w Samborowie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW EL10/00019659/3;
 
  3) 103/11 Obręb Smykówko, położona w Smykówku, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW EL10/00033146/8;
 
  4) 308/3 Obręb Stare Jabłonki, położona w Starych Jabłonkach, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW EL10/00018502/1;
 
  5) 680 Obręb Tyrowo, położona w Tyrowie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW EL10/00018895/2;
 
  6)15 Obręb Szyldak, położona w Szyldaku, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW EL10/00021557/5.
 
  w celu wybudowania na nich urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej: Węzła dostępowego (szafa), Przyłącza telekomunikacyjnego, Przyłącza energetycznego.
 
     § 2. Szczegółowe warunki udostępnienia w/w nieruchomości zostaną określone w odrębnej umowie.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Data przekazania do publikacji: 03.03.2014r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.03.2014, ostatnia aktualizacja: 03.03.2014, odsłon: 860


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563683
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości