Uchwała Nr XLIX/299/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2014 r.
 
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych „na żądanie” w ciągu drogi powiatowej Nr  1230N Ostróda – Lubajny, w miejscowości Lubajny
 
     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.  Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie opiniuje się pozytywnie wstępną lokalizację przystanków autobusowych „na żądanie” w ciągu drogi powiatowej Nr 1230 N Ostróda – Lubajny, w miejscowości Lubajny w km 3+855 po stronie lewej oraz 3+905 po stronie prawej.
 
     § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 03.03.2014r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.03.2014, ostatnia aktualizacja: 04.03.2014, odsłon: 851


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526963
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości