Uchwała Nr XLIX/298/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2014 r.
 
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie.
 
     Na podstawie art. 62 ust.1 i ust. 3 oraz ust. 5 b w związku z art. 58 ust.1, ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1. Zamierza się utworzyć z dniem 01 września 2014r. Zespół Szkół w Pietrzwałdzie, zwany dalej Zespołem.
 
     2. W skład Zespołu wejdą:
 
  1) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie,
 
  2) Gimnazjum w Pietrzwałdzie.
 
     § 2. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Ostróda do:
 
  1) przedłożenia projektu Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym Szkół mającym wchodzić w skład Zespołu, w celu wyrażenia przez te Rady opinii,
 
  2) wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie utworzenia Zespołu.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLIX/298/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2014 r.
 
Projekt aktu założycielskiego zespołu szkół w Pietrzwałdzie
 
     Sporządzony na podstawie art. 58 ust.1 i 2 oraz art. 62 ust.3. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
 
     § 1. Zakłada się z dniem 1 września 2014r. Zespół Szkół w Pietrzwałdzie, w skład którego wchodzą:
 
  1) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie,
 
  2) Gimnazjum w Pietrzwałdzie.
 
     § 2. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w miejscowości Pietrzwałd Nr 94.
 
     § 3. Obwody szkół wchodzących w skład Zespołu obejmują:
 
  1) Szkoła Podstawowa: Bednarka, Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Miejska Wola, Naprom, Pietrzwałd, Ryn, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki,
 
  2) Gimnazjum: Bednarka, Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Miejska Wola, Naprom, Pietrzwałd, Ryn, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki.
 
Data przekazania do publikacji: 03.03.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.03.2014, ostatnia aktualizacja: 04.03.2014, odsłon: 916


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682754
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości