Uchwała Nr XLIX/296/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2014 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostają przeprowadzone na zasadach określonych w uchwale Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda i dotyczą mieszkańców poszczególnych sołectw, których dany statut dotyczy.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Załącznik do Uchwały Nr XLIX/296/2014
z dnia  28 lutego 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda
projektu uchwały Rady Gminy Ostróda
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda
 
Uchwała Nr ……/…../2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia ……………… 2014 r.
 
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami; Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Nadaje się statuty następującym sołectwom Gminy Ostróda:
 
1) Bałcyny, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Brzydowo, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
3) Durąg, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
4) Dziadyk, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały;
5) Gierłoż, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały;
6) Giętlewo, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały;
7) Glaznoty, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały;
8) Górka, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały;
9) Grabin, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały;
10) Idzbark, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały;
11) Kajkowo, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały;
12) Kątno, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały;
13) Klonowo, stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały;
14) Lichtajny, stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały;
15) Lipowo, stanowiący załącznik Nr 15 do uchwały;
16) Lubajny, stanowiący załącznik Nr 16 do uchwały;
17) Międzylesie, stanowiący załącznik Nr 17 do uchwały;
18) Morliny, stanowiący załącznik Nr 18 do uchwały;
19) Naprom, stanowiący załącznik Nr 19 do uchwały;
20) Nastajki, stanowiący załącznik Nr 20 do uchwały;
21) Ornowo, stanowiący załącznik Nr 21 do uchwały;
22) Ostrowin, stanowiący załącznik Nr 22 do uchwały;
23) Pietrzwałd, stanowiący załącznik Nr 23 do uchwały;
24) Reszki, stanowiący załącznik Nr 24 do uchwały;
25) Rudno, stanowiący załącznik Nr 25 do uchwały;
26) Ryn, stanowiący załącznik Nr 26 do uchwały;
27) Samborowo, stanowiący załącznik Nr 27 do uchwały;
28) Smykowo, stanowiący załącznik Nr 28 do uchwały;
29) Smykówko, stanowiący załącznik Nr 29 do uchwały;
30) Stare Jabłonki, stanowiący załącznik Nr 30 do uchwały;
31) Szyldak, stanowiący załącznik Nr 31 do uchwały;
32) Turznica, stanowiący załącznik Nr 32 do uchwały;
33) Tyrowo, stanowiący załącznik Nr 33 do uchwały;
34) Wałdowo, stanowiący załącznik Nr 34 do uchwały;
35) Wirwajdy, stanowiący załącznik Nr 35 do uchwały;
36) Wygoda, stanowiący załącznik Nr 36 do uchwały;
37) Wysoka Wieś, stanowiący załącznik Nr 37 do uchwały;
38) Zajączki, stanowiący załącznik Nr 38 do uchwały;
39) Zwierzewo, stanowiący załącznik Nr 39 do uchwały.
 
     § 2. Traci moc Uchwała Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz § 3 Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia sołectwa Lichtajny i nadania mu Statutu, to jest w części dotyczącej nadania statutu.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Data przekazania do publikacji: 03.03.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.03.2014, ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608150
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości