Uchwała Nr XLIX/241/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2010r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Zaopiniować pozytywnie opracowany i przedłożony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca.”

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2010, ostatnia aktualizacja: 01.04.2010, odsłon: 996


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100818
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości