Uchwała Nr XLIX/240/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2010r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2010 - 2017

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2010 - 2017 przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Miejscowości Stare Jabłonki Uchwałą 1/2010 w dniu 15 marca 2010r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

               

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2010, ostatnia aktualizacja: 07.04.2010, odsłon: 996


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803032
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości