Uchwała Nr XLIX/236/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2010 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

 

Na podstawie art. 1 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z póż. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.03.2010, ostatnia aktualizacja: 29.03.2010, odsłon: 1 020


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544497
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości