Uchwała Nr XLIX/235/10
 Rady Gminy Ostróda

 z dnia 29 marca 2010 r.

  

     w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

                                                                                                                                                                                            

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; Dz.U. z 2006 Nr 191, poz.1412; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz.1825; Dz.U. z 2006r. Nr 245, poz.1775; Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730;Dz.U. z 2008r. Nr 237, poz.1655; Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz.458), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.1826, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz.1365; Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1484; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz.1825; Dz.U. z 2006r. Nr 245, poz.1775; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730; Dz.U.z 2009r. Nr 56, poz.458), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; M.P. z 2006r. Nr 75, poz.758; Dz.U. z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz.1828; Dz.U. z 2006r. Nr 251, poz.1847; Dz.U. z 2006r. Nr 245, poz.1775; M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557; M.P. z 2007r. Nr 76, poz. 813;Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz.1828; Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 585; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz.730; M.P. z 2008r. Nr 59, poz.531; M.P. z 2008r. Nr 78, poz. 692; Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz.458; Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1463; M.P. z 2009r. Nr 52, poz.742; M.P. z 2009r. Nr 67, poz.872 ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 727; Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 894; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 671; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 672; Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz.470; Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz. 708; M.P. z 2006r. Nr 57, poz. 609; M.P.z 2006 Nr 57, poz. 610; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz.1590; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635; Dz.U. z 2007r. Nr 105, poz.721;Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz.1590;Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz.818; Dz.U. z 2007r. Nr 195, poz.1414; Dz.U. z 2007r. Nr 225, poz.1671;Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.769; M.P. z 2007r. Nr 54, poz.614; M.P. z 2007r. Nr 54, poz.615; Dz.U. z 2008r. Nr 118, poz.745; Dz.U. z 2008r. Nr 141, poz.888;Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz.1378; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1109; Dz.U. z 2008r. Nr 209, poz.1316;Dz.U. z 2008r. Nr 209, poz.1320; M.P. z 2008r. Nr 61, poz.539; M.P. z 2008r. Nr 61, poz.540;Dz.U. z 2008r. Nr 209, poz.1318; Dz.U. z 2008r. Nr 209, poz.1320; Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2009r. Nr 44, poz.362; Dz.U. z 2009r.Nr 57, poz.466; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1109; Dz.U. z 2009r. Nr 166, poz.1317; Dz.U. z 2009r. Nr 168, poz.1323; Dz.U. z 2009r. Nr 213, poz.1652; M.P. z 2009r. Nr 53, poz.749; M.P. z 2009r. Nr 53, poz.750;Dz.U. z 2009r. Nr 216, poz.1676) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów w miejscowościach wchodzących w skład danego sołectwa, z wyjątkiem miejscowości wchodzących w skład Sołectwa:

 

   1) Gierłoż, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Helenę Skolmowską, zam. Gierłoż;

 

   2) Grabin, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Macieja Freigin, zam. Grabinek;

 

   3) Kątno, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Sabinę Filipek, zam. Kątno;

 

   4) Pietrzwałd, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Beatę Ewę Chorzelewską-Szajdek, zam. Pietrzwałd;

 

   5) Zwierzewo, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Elżbietę Glinicką, zam. Zwierzewo;

 

   6) Klonowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Henryka Markowskiego, zam. Klonowo;

 

   7) Wirwajdy, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Mirosława Szymańskiego, zam. Wirwajdy;

 

   8) Stare Jabłonki, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Andrzeja Stabińskiego, zam. Stare Jabłonki.

 

      § 2. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są dwa dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

 

      § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od zainkasowanych osobiście należności określonych w § 1.

 

      § 4. Traci moc Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda:

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2010, ostatnia aktualizacja: 01.04.2010, odsłon: 907


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544729
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości