Uchwała Nr XLIV/384/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, na wniosek Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się z dniem 1 marca 2022 r. Panią Annę Płecha na stanowisko Skarbnika Gminy Ostróda.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2022, ostatnia aktualizacja: 01.03.2022, odsłon: 164


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788744
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości