Uchwała Nr XLIV/382/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę z dnia 4 lutego 2022 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały  Nr XLIV/382/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
Pismem z dnia 4 lutego 2022 r. (data wpływu do Urzędu: 04.02.2022 r.), złożonym w formie elektronicznej, Pan XXXX* wniósł skargę na działania Wójta Gminy Ostróda w sprawie poświadczenia nieprawdy w piśmie urzędowym. Podkreślił, że dnia 04.10.2021 r., znak: OSO.1431.104.2021 otrzymał odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z której wynika, że gmina nie przekazywała środków na organizację Gali FEN 35. Jednocześnie z odpowiedzi na inny wniosek wynika, że Gmina wystawiła rachunek/fakturę za usługę reklamową na kwotę 35 tys. zł brutto w dni kiedy ta gala się odbywała, co świadczy, że jednak finansowała organizację tej Gali.
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że w dniu 19.09.2021 r. Pan XXXX* złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej, tj. czy Gmina Ostróda przekazywała jakieś środki pieniężne na organizację gali FEN 35 firmom które organizowały tę galę w Ostródzie lub firmom, które wspierały organizację tej gali, jeżeli tak to w jakiej wysokości i komu. Pismem z dnia 04.10.2021 r. znak:  OSO.1431.104.2021 Wójt Gminy Ostróda udzielił odpowiedzi na przedmiotowy wniosek zgodnie z zakresem zapytania, tj. że Gmina Ostróda nie przekazywała środków pieniężnych na organizację gali FEN 35, co odpowiadało stanowi faktycznemu. Gmina Ostróda nie była organizatorem Gali i nie przekazywała na organizację gali FEN 35 środków pieniężnych. Faktura z 26/06/2021 roku, na którą powołuje się Skarżący dotyczyła zakupu usługi reklamowej (promocji gminy Ostróda podczas FEN35: LOTOS Fight Night w Ostródzie), a nie organizacji wydarzenia.
 
W związku z tym, złożona skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.
 
Pouczenie:
 
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2022, ostatnia aktualizacja: 01.03.2022, odsłon: 243


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070620
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości