Uchwała  Nr XLIV/255/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
     2. Umowa partnerstwa zostanie zawarta z następującymi partnerami samorządowymi: Gminą Miejską Ostróda, Gminą Miejską Iława, Gminą Iława, Gminą Miłomłyn, Gminą Morąg, Powiatem Ostródzkim i określi szczegółowo zasady współpracy organizacyjnej oraz finansowej.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 
Data przekazania do publikacji: 30.10.2013r.
Osoba przekazująca: Kinga Wiśniewska

Sporządził/a: Kinga Wiśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.10.2013, ostatnia aktualizacja: 19.11.2013, odsłon: 731


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722401
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości