Uchwała  Nr XLIV/254/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia woli opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostróda.
 
     § 2. Warunkiem realizacji Planu, o którym mowa w § 1 jest uzyskanie dofinansowania na ten cel
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 
Data przekazania do publikacji: 30.10.2013r.
Osoba przekazująca: Kinga Wiśniewska

Sporządził/a: Kinga Wiśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.10.2013, ostatnia aktualizacja: 19.11.2013, odsłon: 1 056


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070674
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości