Uchwała  Nr XLIV/253/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu pn. „ Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”, złożonego w konkursie „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 i/lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
     2. W ramach Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Ostróda podejmie współpracę z samorządami: Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Iława, Gminy Morąg, Gminy Miłomłyn, Powiatem Ostródzkim oraz Partnerami Wspierającymi: Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu; Iławską Izbą Gospodarczą, Cechem Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Ostródzie, Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, Związkiem Stowarzyszeń ”Kraina Drwęcy i Pasłęki”.
 
     § 2. Umowa partnerska określi szczegółowo zasady współpracy na płaszczyźnie organizacyjnej oraz finansowej.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 30.10.2013r.
Osoba przekazująca: Kinga Wiśniewska

Sporządził/a: Kinga Wiśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.10.2013, ostatnia aktualizacja: 19.11.2013, odsłon: 857


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11721977
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości