Uchwała Nr XLII/339/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. W Uchwale Nr XL/323/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
  „1) 1.202.266,00 zł brutto (słownie złotych brutto: jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć 00/100) na zadanie określone w § 1 pkt 1.”
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Data przekazania do publikacji: 27.06.2018
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.06.2018, ostatnia aktualizacja: 27.06.2018, odsłon: 606


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569094
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości