Uchwała Nr XLII/336/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2018, ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, odsłon: 712


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070910
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości