Uchwała Nr XLI/360/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2021 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 2 ust. 1 lit. b uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na nabycie od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Kajkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 36/22 o powierzchni 1,3049 ha i nr 36/23 o powierzchni 0,1504 ha.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.12.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.12.2021, ostatnia aktualizacja: 27.12.2021, odsłon: 278


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527102
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości