Uchwała Nr XLI/355/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2021 r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 
 Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 , w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XLI/355/2021
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 20.12.2021r.
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 
 
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Kwota
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
600
60016
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap I na odcinku Samborowo-droga S5 /rondo/- dokumentacja
38.000,00
30.06.2022
2
600
60016
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap II na odcinku Samborowo-droga S5 /rondo/ - Wirwajdy- dokumentacja
18.000,00
30.06.2022
3
801
80101
Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark
412.158,08
30.03.2022
4
900
90019
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Samborowie /dokumentacja/
129.800,00
30.06.2022
5
900
90019
Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn – Durąg /dokumentacja/
57.524,00
30.06.2022
6
900
90019
Rozbudowa wodociągu w m.Szyldak /dokumentacja/
28.905,00
30.06.2022
 
 
 
Razem
684.387,08
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLI/355/2021
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 20.12.2021 r.
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wydatków
Ogółem
z tego wydatki majątkowe
1
2
4
5
6
600
 
Transport i łączność
56.000,00
56.000,00
 
60016
Drogi publiczne gminne
56.000,00
56.000,00
801
 
Oświata i wychowanie
412.158,08
412.158,08
 
80101
Szkoły podstawowe
412.158,08
412.158,08
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
216.229,00
216.229,00
 
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
216.229,00
216.229,00
 
 
 
684.387,08
684.387,08
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.12.2021
Osoba przekazująca: Alicja Karłowicz

Sporządził/a: Alicja Karłowicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.12.2021, ostatnia aktualizacja: 21.12.2021, odsłon: 271


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558859
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości