Uchwała Nr XLI/352/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2021 r.
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w
 Ostródzie
 
Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się w 2022 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
1) w wysokości 0,36 zł do 1 m3 dostarczanej wody,
2) w wysokości 1,37 zł do 1 m3 odebranych ścieków,
3) w wysokości 1,15 zł do 1 kg tymczasowo składowanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych dostarczanych z terenu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.12.2021
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.12.2021, ostatnia aktualizacja: 27.12.2021, odsłon: 267


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527061
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości