Uchwała Nr XLI/333/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2018 r.
 
w sprawie zamiaru podziału sołectwa Międzylesie i utworzenia sołectwa Warlity Wielkie
 
     Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 2417, 2937; z 2014 r. poz. 3284; z 2017 r. poz. 2363); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.1. Wyraża się zamiar dokonania podziału sołectwa Międzylesie i utworzenia z dniem 1 stycznia 2019 roku sołectwa Warlity Wielkie, na zasadzie wyłączenia miejscowości Warlity Wielkie z sołectwa Międzylesie.
 
  2. W skład sołectwa Międzylesie po podziale wejdą następujące miejscowości: Międzylesie, Ruś Mała.
 
  3. W skład sołectwa Warlity Wielkie wejdą następujące miejscowości: Warlity Wielkie.
 
  4. Statut sołectwa Warlity Wielkie zostanie określony w uchwale o podziale sołectwa Międzylesie i utworzeniu sołectwa Warlity Wielkie.
 
     § 2.1. Mieszkańcy sołectwa Międzylesie zostaną powiadomieni o zamiarze podziału sołectwa Międzylesie i utworzenia sołectwa Warlity Wielkie w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą podjęcia uchwały o podziale sołectwa Międzylesie i utworzeniu sołectwa Warlity Wielkie.
 
  2. Ewentualny podział sołectwa Międzylesie i utworzenie sołectwa Warlity Wielkie będzie poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, zgodnie z treścią uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 21.05.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.05.2018, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 784


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16071010
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości