Uchwała Nr XLI/243/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r., poz. 267), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     § 1. 1. Rada Gminy Ostróda uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani Haliny Piotrowskiej z dnia 3 lipca 2013r., uzupełnionej w dniu 2 sierpnia 2013r. na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

     2. Pouczenie o organach właściwych do rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze, zawiera uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1.

 

     § 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do doręczenia Pani Halinie Piotrowskiej jednego egzemplarza niniejszej uchwały.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XLI/234/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013r.

 

     Pani Halina Piotrowska pismem z dnia 3 lipca 2013r. wniosła skargę na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie, wskazując, iż w roku szkolnym 2012/2013 Pani Dyrektor stosowała wobec niej znęcanie się psychiczne, o czym świadczą okoliczności zawarte w uzasadnieniu skargi oraz załączone do niej dokumenty. W konkluzji skargi Pani Piotrowska zwróciła się do Rady Gminy o możliwość przeniesienia do innej placówki oraz o rozpatrzenie niesłusznie udzielonego jej przez Dyrektora Przedszkola upomnienia.  Pismem z dnia 23 lipca 2013r. Przewodniczący Rady poinformował Skarżącą, iż z uwagi na materię skargi Rada Gminy Ostróda nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia, udzielając w tym zakresie stosownych wyjaśnień. W odpowiedzi na powyższe i w nawiązaniu do złożonej skargi, Pani Halina Piotrowska w dniu 5 sierpnia 2013r. wniosła o poinformowanie jakie konsekwencje zostały zastosowane wobec Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie w związku z wniesioną przez nią skargą dotyczącą znęcania się psychicznego nad pracownikiem oraz wyjaśnienie jaki organ może rozpatrzyć kwestię znęcania się psychicznego Dyrektora wobec zatrudnionego w placówce pracownika /powołując się na stanowisko zawarte w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013r./.

     Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ostróda, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2013r. z treścią wniesionej skargi, zgromadzonymi w sprawie dokumentami oraz po przeanalizowaniu podniesionych w skardze zarzutów uznała, że Rada Gminy Ostróda nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. W zakresie uchylenia kary porządkowej oraz przeniesienia do innej placówki należy ponownie wskazać, że sprawy te pozostają we właściwości odpowiednio:

 

  - Sądu Rejonowego w Ostródzie - Sądu Pracy, stosownie do art. 112 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);

 

  - dyrektora szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę /Wójta/ i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - stosownie do art. 18 ust. 4 w zw. z art. 91d pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

     Również zbadanie zarzutów dotyczących stosowania przez Dyrektora przedszkola działań o charakterze mobbingowym /podnoszone przez Skarżącą znęcanie się psychiczne/ pozostaje poza kompetencją Rady Gminy, gdyż wyłącznie właściwy jest w tym względzie Sąd Rejonowy w Ostródzie - Sąd Pracy /o czym informuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej w załączonym do skargi piśmie/. Zatem Rada Gminy Ostróda nie jest uprawniona do dokonywania ustaleń w tym zakresie, ani wyciągania konsekwencji w stosunku do Dyrektora przedszkola /wobec którego uprawnienia zwierzchnika służbowego wykonuje Wójt Gminy/.

     Zgodnie z art. 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Z powyższego przepisu wynika obowiązek przestrzegania przez organ swojej właściwości z urzędu. Natomiast stosownie do art. 231 w/w ustawyjeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

     Dodatkowo wymaga podkreślenia, że postępowanie skargowe jako odrębny rodzaj postępowania zostanie uruchomione, gdy skarga nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego ani szczególnego, a także nie może stanowić podstawy wniesienia powództwa ani wniosku czy skargi zmierzających do wszczęcia postępowania sądowego (por. postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2012 r., I FSK 1629/12, LEX nr 1239170).

     Biorąc powyższe pod uwagę, należało uznać, że Rada Gminy Ostróda nie jest właściwa do załatwienia skargi wniesionej przez Panią Halinę Piotrowską oraz wskazać Skarżącej organy uprawnione do rozpatrzenia spraw będących jej przedmiotem.

 

Data przekazania do publikacji: 30.08.2013r.

Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.08.2013, ostatnia aktualizacja: 18.10.2013, odsłon: 962


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722155
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości