Uchwała Nr XLI/242/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa Smykowo

 

     Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) oraz § 17 i 18 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. Poz. 2417); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     § 1.1. Wyraża się zamiar dokonania podziału sołectwa Rudno i utworzenia z dniem 1 stycznia 2015 roku sołectwa Smykowo, na zasadzie wyłączenia miejscowości Smykowo z sołectwa Rudno.

 

     2. W skład sołectwa Rudno po podziale wejdą następujące miejscowości: Jankowiec, Pobórze, Rudno.

 

     3. W skład sołectwa Smykowo wejdą następujące miejscowości: Smykowo.

 

     4. Statut sołectwa Smykowo zostanie określony w uchwale o podziale sołectwa Rudno i utworzeniu sołectwa Smykowo.

 

     § 2.1. Mieszkańcy sołectwa Rudno zostaną powiadomieni o zamiarze podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa Smykowo w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą podjęcia uchwały o podziale sołectwa Rudno i utworzeniu sołectwa Smykowo.

 

     2. Ewentualny podział sołectwa Rudno i utworzenie sołectwa Smykowo będzie poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, zgodnie z treścią uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 02.09.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2013, ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, odsłon: 841


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11721936
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości