Uchwała Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zamiaru podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa Bałcyny

 

     Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) oraz § 17 i 18 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. Poz. 2417); Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     § 1.1. Wyraża się zamiar dokonania podziału sołectwa Lipowo i utworzenia z dniem 1 stycznia 2015 roku sołectwa Bałcyny, na zasadzie wyłączenia miejscowości Bałcyny z sołectwa Lipowo.

 

     2. W skład sołectwa Lipowo po podziale wejdą następujące miejscowości: Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo.

 

     3. W skład sołectwa Bałcyny wejdą następujące miejscowości: Bałcyny.

 

     4. Statut sołectwa Bałcyny zostanie określony w uchwale o podziale sołectwa Lipowo i utworzeniu sołectwa Bałcyny.

 

     § 2.1. Mieszkańcy sołectwa Lipowo zostaną powiadomieni o zamiarze podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa Bałcyny w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą podjęcia uchwały o podziale sołectwa Lipowo i utworzeniu sołectwa Bałcyny.

 

     2. Ewentualny podział sołectwa Lipowo i utworzenie sołectwa Bałcyny będzie poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, zgodnie z treścią uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 02.09.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2013, ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, odsłon: 1 149


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070888
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości