Uchwała Nr XLI/238/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ostróda na realizację projektu: „Maluchy w przedszkolu - to nasz cel”.

 

     Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     § 1. Gmina Ostróda potwierdza udział w realizacji projektu: „Maluchy w przedszkolu- to nasz cel” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (nr projektu KSI: POKL.09.01.01-28-002/13).

 

     § 2. Gmina Ostróda zabezpiecza środki na realizację ww. projektu, zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski wnioskiem o dofinansowanie projektu.

 

     § 3. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach.

 

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.08.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2013, ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, odsłon: 841


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11721816
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości