Uchwała Nr  XLI/237/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu: „Rozwijam się!”.

 

     Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm)  Rada Gminy Ostróda  uchwala, co następuje:

 

     § 1.Gmina Ostróda potwierdza udział jako Partner w realizacji projektu: „Rozwijam się!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (nr projektu KSI: POKL.09.01.02-28-065/13).

 

     § 2.1.Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych gminy Ostróda w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda z siedzibą w Brzydowie  jako Liderem.

 

     2. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji Projektu określa umowa partnerska zawarta pomiędzy Partnerami.

 

     § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.08.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2013, ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, odsłon: 1 065


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070388
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości