Uchwała  Nr XLI/236/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.

 

     Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     § 1. Gmina Ostróda przyjmuje w roku szkolnym 2013/2014 zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy

Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.

 

     § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w zawartym porozumieniu.

 

     § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.

 

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.08.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2013, ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722101
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości