UCHWAŁA Nr XL/233/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzenia kontroli

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda wykonanie zadania w zakresie kontroli świetlic wiejskich pod kątem kosztów utrzymania ponoszonych przez Gminę, a w szczególności zużywania i rozliczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami wójta w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich, za okres lat 2010-2013.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, którego zobowiązuje się do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w terminie do dnia 31 października 2013 roku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 09.08.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.08.2013, ostatnia aktualizacja: 09.08.2013, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11741397
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości