Uchwała Nr XL/231/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

     Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ostróda do realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kwoty 2.210.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych).

 

     § 2. W przypadku umieszczenia Projektu, o którym mowa w § 1 na liście rankingowej
i otrzymaniu decyzji o przyznaniu
dofinansowania wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków niezbędnych na realizację ww. Projektu.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 12.08.2013r.

Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Jan Brzozowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.08.2013, ostatnia aktualizacja: 12.08.2013, odsłon: 1 054


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070464
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości