Uchwała Nr XIX/97/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2004 r.

 

w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się przystąpienie Gminy Ostróda do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Ostróda.

 

      § 2. Dla zapewnienia sprawnego działania w opracowaniu i wdrożeniu Planu Wójt Gminy Ostróda powoła Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego na czele z pełnomocnikiem pełniącym funkcję koordynatora Zespołu.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 037


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544449
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości