Uchwała Nr XIX/132/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2008r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo

 

      Na podstawie § 21 ust. 1 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Sołectwa Ornowo, stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Ornowo na dzień 12 maja 2008r., na godz. 18.00, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie.

 

      2. O ile w wyznaczonym terminie i godzinie nie przybędzie na zebranie wymagana liczba mieszkańców, ustala się II termin wyborów w tym samym dniu z pół godzinnym przesunięciem.

 

      3. Obrady zebrania przebiegać będą wg. następującego porządku obrad:

 

   1) Wybór Komisji Wyborczej.

 

   2) Ustalenie trybu przeprowadzenia wyborów.

 

   3) Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.

 

   4) Przeprowadzenie tajnego głosowania.

 

   5) Ustalenie wyników głosowania.

 

   6) Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2008, ostatnia aktualizacja: 30.04.2008, odsłon: 1 305


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229541
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości